Ikäosaamispalvelut

 

Ikääntyville suunnatuissa palveluissa tavoitteena on huomioida asiakkaan kokonaisvaltainen toimintakyky. Se tarkoittaa sitä, että ihminen selviää paremmin arjen fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja kognitiivisista haasteista. Fyysinen toimintakyky tarkoittaa kykyä selvitä päivittäisistä askareista ja liikkumista. Psyykkinen toimintakyky tarkoittaa henkisen elämän hallintaa, mielenterveyttä ja tyytyväisyyttä. Sosiaalinen toimintakyky on kykyä toimia ja olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa arjessa. Kognitiivinen toimintakyky tarkoittaa älyllistä toimintakykyä.

 

Valppaan palveluissa käytetään kuntouttavaa työotetta. Aktivoimme asiakasta osallistumaan päivittäiseen arkeen hänen voimavarojensa mukaan. Huomioimme kokonaisvaltaisesti asiakkaan koko toimintakyvyn, niin, että asiakkaita aktivoidaan fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen osa-alueiden kuntoutumiseen. Jos asiakas tarvitsee apua kotitöissä, hoitaja auttaa, ohjaten asiakasta tekemään osan tai jotain myös itse, voimavarojensa mukaan. Samalla harjoitetaan sosiaalista tai kognitiivista toimintakykyä juttelemalla, muistelemalla tai tekemällä tarpeeseen sopivia harjoituksia, riippuen asiakkaalle tehdystä toimintakykysuunnitelmasta ja yhteisistä tavoitteista.

 

Ajatuksemme on, että pienikin voimavara on mahdollisuus. Voimavaralähtöinen toimintamalli, kinestetiikkaan peilaten, perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Kaikki ihmisen toiminnot ovat liikkumisaktiviteetteja. Ilman liikettä ihminen ei pysty havaitsemaan ärsykkeitä, reagoimaan ja työstämään ärsykkeitä, eikä siten pysty hahmottamaan itseään ja ympäristöään.


Palvelumme tavoite on ennaltaehkäistä passivoitumista ja toimintakyvyn heikkenemistä sekä ylläpitää toimintakyvyn tasoa, sitä parantaen. Suunnittelemme palvelun sisällön asiakaslähtöisesti huomioimalla voimavarat ja lähtötilanteen sekä tavoitteet. Lisäksi koulutamme omaisia toimimaan aktivoivalla otteella läheisen hoidossa. Haluamme helpottaa omaisten arkea ohjauksen ja tiedon avulla. Tieto helpottaa omaisten huolta ja auttaa ennakoimaan tulevia tilanteita. Näin elämänlaatu paranee.


Kiinnitämme palvelussamme huomiota myös muistiasioihin ja yksinäisyyteen. Tarvittaessa ohjaamme muiden palveluiden piiriin. Ihminen on kokonaisuus, joka koostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja kognitiivisesta puolesta. Niiden huomioiminen kokonaisvaltaisesti on tärkeää.


Kuuntelemme asiakasta, ja yhdessä teemme onnistumisen edellytykset ikääntyvien palveluissa. Osallistumalla koulutuksiimme, saat myös tiedon lisäksi vertaistukea ja mahdollisuuden kohdata samassa tilanteessa olevia omaisia.


Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme
Marjo Vallius-Hyttinen, puh. 040 6342338 tai marjo.vallius-hyttinen@valpasratkaisut.fi

 

Asiantuntemus ikäosaamispalveluiden taustalla

Marjo Vallius-Hyttinen kehittää ja tuottaa Valppaan ikääntyvien palveluita. Hänellä on pitkä työkokemus eri-ikäisten niin työikäisten aikuisten kuin ikääntyneiden asiakkaiden parista, erilaisissa asioissa kuten muistisairauksissa, muissa neurologisissa sairauksissa, leikkauksen jälkeisistä kuntoutuksista, mielenterveysasioissa, kuntoilussa yleensäkin ja kokonaisvaltaisesti kuntoutuksesta.


—Ihminen on kokonaisuus. Toimintakykyyn vaikuttavat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen puoli. Kun näistä yksi tai useampi osa-alue on ”heikoilla” se estää tai hidastaa ihmisten toimimista täysipainoisesti, sanoo Marjo. —Mielestäni ihmisen kuntoutumisessa on tärkeintä miettiä sitä, mitä halutaan, miettiä tavoitteet, eikä vatvoa ongelmia. Eteenpäin meneminen edellyttää sitä, että ollaan realistisia, mitä voidaan saada aikaan ja tehdään näiden asioiden toteuttamiseksi konkreettinen suunnitelma. Yhdelle se voi tarkoittaa enemmän apua psyykkisellä puolella kuin fyysisellä ja toisella toisinpäin, summaa Marjo. Toinen oleellinen asia on motivaatio. Marjon mukaan asiakkaalla tulee itsellä olla motivaatio tehdä konkreettisia toimia oman tilanteen parantamiseksi. Jos kyse on muistisairaasta henkilöstä, motivaation tulee löytyä (myös)omaiselta.


—Kun on tehnyt pitkän uran kuntouttamisen puolella alkaen valmentamisesta, ohjaamisesta ja fysioterapiasta ja jatkaen ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävien palveluiden tuottajaksi ja kehittäjäksi, tietää, että kaiken a ja o ovat käytännön toimet. Käytännön työssä, harjoituksissa ja kanssakäymisissä tehdään teoria todeksi. Pelkillä suunnitelmilla ei tee mitään. Tarvitaan hoitajia, ohjaajia, monialaista osaamista, omaisia ja itse kuntoutujia tekemään käytännössä se, mitä on suunniteltu.