Lisätietoa Lastensuojeluyksikkö Liekistä

 

 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastensuojeluyksikkö Liekki on tarkoitettu väliaikaiseksi kodiksi lapsille ja nuorille, joiden mahdollisuus elää tavallista arkea kotona on syystä tai toisesta haasteellista, ja jotka tarvitsevat vahvaa ammatillista tukea omaan kasvuunsa ja kehitykseensä. Liekki sopii erityisen hyvin sellaisille nuorille, joiden kohdalla halutaan huomioida koko perhe ja panostaa perheenjäsenten välisten vuorovaikutussuhteiden sekä perheen toimintakyvyn arvioimiseen ja tukemiseen.

Sijoituksen ja perheen tukemisen tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa nuorta ja hänen perhettään siten, että nuori voi siirtyä takaisin kotiin. Mikäli kotiin palaaminen ei ole mahdollista, Liekissä tuetaan nuoren ”omien siipien” kasvua siten, että hän voi vähitellen ja turvallisesti lentää pois pesästä itsenäiseen elämään.

 

Kenelle
Liekki on koti seitsemälle, 12-18 -vuotiaalle, avohuollon tukitoimin sijoitetulle ja/tai huostaanotetulle nuorelle. Tarpeen vaatiessa nuori voi asua Liekissä jälkihuoltona vielä täysi-ikäisyyden jälkeenkin, aina 21 vuotiaaksi saakka.

 

Missä ja millainen
Lastensuojeluyksikkö Liekin täysin remontoidut, nykyaikaiset ja kodinomaiset tilat sijaitsevat Lieksan keskustan tuntumassa rauhallisella Rauhalan omakotitaloalueella.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulunkäynti

Liekin lähikouluja ovat Rantalan koulu (alakoulu) ja Keskuskoulu (yläkoulu). Omassa kansanopistossamme (Lieksan kristillinen opisto) voi suorittaa 10-luokan ja peruskouluopinnot erityisjärjestelynä (7. -9. luokka; edellyttää koulutoimen hyväksyntää). Tarvittaessa Liekissä voidaan järjestää koulunkäynti kotikouluna tai saada koulunkäynnin ohjaaja/tukihenkilö mukaan kouluun. Lieksan keskustassa toimii ammattiopisto, jossa on tarjolla useita eri tutkintovaihtoehtoja.

 

Vapaa-aika ja harrastukset
Liekissä tuetaan jokaisen nuoren omia harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita sekä tarvittaessa autetaan löytämään niitä. Yhteistä tekemistä järjestetään säännöllisesti, esimerkiksi retkiä ja erilaisia urheiluharrastuksia. Lieksan luontokohteet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden ulkoiluun, retkeilyyn ja kalastukseen jne.

 

Miten Liekissä ohjataan ja kasvatetaan
Turvallisuus, huolenpito, välittäminen sekä rajojen selkeys ovat tärkeitä kasvatusperiaatteita Liekissä. Arjen toiminnan lähtökohtana on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, jolloin ongelmiin ja vaikeuksiin ei jumiuduta pitkäksi aikaa, vaan niihin pyritään löytämään erilaisia ratkaisukeinoja. Toivottuun muutokseen päästään askel kerrallaan – asettamalla pieniä, arkisia tavoitteita, harjoittelemalla sinnikkäästi uusia taitoja ja toimintatapoja sekä antamalla myönteistä palautetta edistymisestä. Myönteisyys, leikillisyys ja huumori voivat tuoda jumitilanteisiin uutta näkökulmaa ja väljyyttä, toiveikkuus tulevaisuudenuskoa.

 

Liekin arjen toiminnan ohjenuoria

Jokainen on ainutkertainen yksilö. Liekissä keskitytään erityisesti siihen, että jokainen löytää itsestään omat parhaat puolensa, voimavaransa ja vahvuutensa.

• Elämä yhteisössä vaatii säännöllistä rytmiä ja rajoja. Kun arjen toimintaa ohjaavat selkeät aikataulut ja yhteiset säännöt, kaikki tietävät kuinka toimitaan.
Kodissa pitää olla turvallinen ja hyväksytty olo. Jokaisella on oikeus ja mahdollisuus olla oma itsensä. Hyvä itsetunto rakentuu osaksi siitä, että voi tuntea olevansa riittävä ja hyvä sellaisena kuin on.
Kaikki kantavat vastuun yhteisön toimivuudesta; se ei ole vain aikuisten harteilla.
Kaveria ei jätetä. Asioita tehdään porukalla yhdessä, vaikka on omia harrastuksia ja omaa, yksityistä aikaa.
Mikään asia ei ole tabu – kaikista asioista voidaan keskustella. Puhumalla oppii itsestään ja muista.
Konflikteihin tartutaan heti ja asiat selvitetään. Tämä auttaa selvittämään vaikeita asioita myös myöhemmin elämässä.

 

Liekkiin - millaisin askelin

Sijoitus alkaa kolmen kuukauden kartoitusjaksolla, jolloin yhdessä nuoren, huoltajien, kunnan sosiaalityöntekijöiden ja Liekin ohjaajien kanssa arvioidaan nuoren vahvuuksia ja tuen ja avun tarpeita. Samanaikaisesti kartoitetaan perheen kanssa vanhempien vahvuuksia, voimavaroja ja vaikeuksia sekä tehdään tältä pohjalta kokonaisvaltaista arviota koko perheen tuen tarpeista.
Kartoitusjakson jälkeen nuoren kuntoutuksellinen sijoitus voi jatkua niin kauan, kuin siihen on tarvetta. Sijoituksen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä nuoren perheen ja sijoittavan kunnan kanssa
Nuoren sijoituksen ja perheen kanssa tapahtuvan työskentelyn tavoitteet, työskentelymuodot ja kesto määritellään yhdessä perheen ja kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.
Tarkemmat nuoren hoidon ja kasvatuksen tavoitteet määritellään yhdessä nuoren ja ohjaajan kanssa tehtävässä hoito- ja kasvatussuunnitelmassa
Sijoituksen päätyttyä Liekin tuki nuorelle ja perheelle voi jatkua jälkihuoltona esimerkiksi tukihenkilötoiminnan, neuropsykiatrisen valmennuksen, perhetyön tai perheterapian muodossa. Myös sijoitus Liekissä voi jatkua jälkihuoltona siihen saakka, kun nuori täyttää 21 vuotta.